مصادیق جزایی

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی فصل اول ـ مجازات های اصلی ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : الف- […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴
اقتصاد و حقوق اقتصادی

مجازات های تکمیلی و تبعی

مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی با وکیل پایه یک دادگستری ماده 23- دادگاه می تواند فردی را […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴
اتباع خارجی

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی  وکیل پایه یک دادگستری چه اطلاعاتی درباره مجازات های جایگزین حبس در اختیار ما قرار می دهد؟ ماده 64 […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴
مرور زمان

مرور زمان

 مرور زمان در قانون مجازات اسلامی توضیحات وکیل پایه یک دادگستری درباره مرور زمان: ماده 105 – مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف […]