موضوعات حقوقی

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

تقویم خواسته یا مقوم نمودن خواسته

 تقویم خواسته یا مقوم نمودن خواسته : تقویم خواسته و یا مقوم نمودن خواسته به معنی تعیین بهاء و تعیین قیمت نمودن خواسته بر اساس وجه […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی فصل اول ـ مجازات های اصلی ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : الف- […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴
اقتصاد و حقوق اقتصادی

مجازات های تکمیلی و تبعی

مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی با وکیل پایه یک دادگستری ماده 23- دادگاه می تواند فردی را […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۴
اتباع خارجی

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی  وکیل پایه یک دادگستری چه اطلاعاتی درباره مجازات های جایگزین حبس در اختیار ما قرار می دهد؟ ماده 64 […]