مقالات حقوقی

۱۳۹۶/۰۹/۰۱
دعوای واهی

تامین دعوای واهی

تامین دعوای واهی  تامین دعوای واهی توسط خوانده مطرح و درخواست می شود.دعوا می تواند موضوعاََ یا حکماََ واهی باشد.   ایراد دعوای واهی با توجه […]