محاسبه مهریه

محاسبه مهریه :

الف – نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور :

 —————————————— عدد شاخص سال قبل

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×   ————————————   =  ارزش مهریه در حال حاضر

————————————— عدد شاخص سال وقوع عقد

ب – نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور درخصوص زوجه ای که شوهرش فوت نموده :

————————————— عدد شاخص سال قبل از فوت شوهر

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه  ×  ——————————————–  =  ارزش مهریه زوجه در صورتی که شوهر فوت نموده

——————————————-عدد شاخص سال وقوع عقد

 

اعداد سالانه شاخص در سالهای 1315 – 1391 :

 

سال

 

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

1315

0/01

1340

0/12

1365

1/16

1390

100/00

1316

0/01

1341

0/12

1366

1/48

 

1391

 

130/54

1317

0/01

1342

0/12

1367

1/91

 

 

1318

0/01

1343

0/13

1368

2/24

 

 

1319

0/01

1344

0/13

1369

2/44

 

 

1320

0/02

1345

0/13

1370

2/95

 

 

1321

0/03

1346

0/13

1371

3/67

 

 

1322

0/07

1347

0/13

1372

4/50

 

 

1323

0/07

1348

0/13

1373

6/09

 

 

1324

0/06

1349

0/14

1374

9/09

 

 

1325

0/05

1350

0/14

1375

11/21

 

 

1326

0/06

1351

0/15

1376

13/14

 

 

1327

0/06

1352

0/17

1377

15/52

 

 

1328

0/07

1353

0/19

1378

18/64

 

 

1329

0/05

1354

0/21

1379

20/99

 

 

1330

0/06

1355

0/25

1380

23/38

 

 

1331

0/06

1356

0/31

1381

27/07

 

 

1332

0/07

1357

0/34

1382

31/31

 

 

1333

0/08

1358

0/38

1383

36/07

 

 

1334

0/08

1359

0/47

1384

39/80

 

 

1335

0/09

1360

0/58

1385

44/53

 

 

1336

0/09

1361

0/69

1386

52/74

 

 

1337

0/09

1362

0/79

1387

66/12

 

 

1338

0/11

1363

0/88

1388

73/23

 

 

1339

0/12

1364

0/94

1389

82/31

 

 

 از کلیه نقاط کشور می توانید سئوالات خود را در مورد مهریه از طریق تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جویا شوید .