محاسبه دیه

محاسبه دیه سال 93

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه کامل

1,500,000,000

چهار درصد دیه

60,000,000

یک دینار شرعی

1,500,000

چهار و نیم درصد دیه

67,500,000

یک درهم شرعی

150,000

پنج درصد دیه

75,000,000

یک شتر

15,000,000

پنج و نیم درصد دیه

82,500,000

یک ده هزارم دیه

150,000

شش درصد دیه

90,000,000

یک هزارم دیه

1,500,000

شش و نیم درصد دیه

97,500,000

یک صدم دیه

15,000,000

هفت درصد دیه

105,000,000

نیم صدم دیه

7,500,000

هفت و نیم درصد دیه

112,500,000

یک دهم درصد دیه

1,500,000

هشت درصد دیه

120,000,000

دو دهم درصد دیه

3,000,000

هشت و نیم درصد دیه

127,500,000

سه دهم درصد دیه

4,500,000

نه درصد دیه

135,000,000

چهار دهم درصد دیه

6,000,000

ده درصد دیه

150,000,000

پنج دهم درصد دیه

7,500,000

یک دهم دیه

150,000,000

شش دهم درصد دیه

9,000,000

دو دهم دیه

300,000,000

هفت دهم درصد دیه

10,500,000

سه دهم دیه

450,000,000

هشت دهم دیه

12,000,000

چهار دهم دیه

600,000,000

نه دهم درصد دیه

13,500,000

پنج دهم دیه

750,000,000

یکصدم دیه کامل

15,000,000

شش دهم دیه

900,000,000

یک و یک دهم درصد دیه

16,500,000

هفت دهم دیه

1,050,000,000

یک و دو دهم درصد دیه

18,000,000

هشت دهم دیه

1,200,000,000

یک و سه دهم درصد دیه

19,500,000

نه دهم دیه

1,350,000,000

یک و جهار دهم درصد دیه

21,000,000

نصف دیه کامل

750,000,000

یک و پنج دهم درصد دیه

22,500,000

ثلث دیه کامل

500,000,000

یک و شش دهم درصد دیه

24,000,000

ربع دیه کامل

375,000,000

یک و هفت دهم درصد دیه

25,500,000

خمس دیه کامل

300,000,000

یک و هشت دهم درصد دیه

27,000,000

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

240,000,000

یک و نه دهم درصد دیه

28,500,000

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

120,000,000

دو درصد دیه

30,000,000

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

30,000,000

دو و نیم درصد دیه

37,500,000

یک سوم از یک دهم دیه کامل

50,000,000

سه درصد دیه

45,000,000

دیه کامل زن

750,000,000

سه و نیم درصد دیه

52,500,000

دیه کامل در ماههای حرام

2,000,000,000

محاسبه دیه سال 92

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه کامل

1,140,000,000

چهار درصد دیه

45,600,000

یک دینار شرعی

1,140,000

چهار و نیم درصد دیه

51,300,000

یک درهم شرعی

114,000

پنج درصد دیه

57,000,000

یک شتر

11,400,000

پنج و نیم درصد دیه

62,700,000

یک ده هزارم دیه

114,000

شش درصد دیه

68,400,000

یک هزارم دیه

1,140,000

شش و نیم درصد دیه

74,100,000

یک صدم دیه

11,400,000

هفت درصد دیه

79,800,000

نیم صدم دیه

5,700,000

هفت و نیم درصد دیه

85,500,000

یک دهم درصد دیه

1,140,000

هشت درصد دیه

91,200,000

دو دهم درصد دیه

2,280,000

هشت و نیم درصد دیه

96,900,000

سه دهم درصد دیه

3,420,000

نه درصد دیه

102,600,000

چهار دهم درصد دیه

4,560,000

ده درصد دیه

114,000,000

پنج دهم درصد دیه

5,700,000

یک دهم دیه

114,000,000

شش دهم درصد دیه

6,840,000

دو دهم دیه

228,000,000

هفت دهم درصد دیه

7,980,000

سه دهم دیه

342,000,000

هشت دهم دیه

9,120,000

چهار دهم دیه

456,000,000

نه دهم درصد دیه

10,260,000

پنج دهم دیه

570,000,000

یکصدم دیه کامل

11,400,000

شش دهم دیه

684,000,000

یک و یک دهم درصد دیه

12,540,000

هفت دهم دیه

798,000,000

یک و دو دهم درصد دیه

13,680,000

هشت دهم دیه

912,000,000

یک و سه دهم درصد دیه

14,820,000

نه دهم دیه

1,026,000,000

یک و جهار دهم درصد دیه

15,960,000

نصف دیه کامل

570,000000

یک و پنج دهم درصد دیه

17,100,000

ثلث دیه کامل

380,000,000

یک و شش دهم درصد دیه

18,240,000

ربع دیه کامل

285,000,000

یک و هفت دهم درصد دیه

19,380,000

خمس دیه کامل

228,000,000

یک و هشت دهم درصد دیه

20,520,000

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

182,400,000

یک و نه دهم درصد دیه

21,660,000

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

91,200,000

دو درصد دیه

22,800,000

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

22,800,000

دو و نیم درصد دیه

28,500,000

یک سوم از یک دهم دیه کامل

38,000,000

سه درصد دیه

34,200,000

دیه کامل زن

570,000,000

سه و نیم درصد دیه

39,900,000

دیه کامل در ماههای حرام

1,520,000,000

جدول نرخ دیه سال 1391

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نرخ دیه کامل

000’000’945

چهار درصد دیه

000’800’37

یک دینار شرعی

000’945

چهار و نیم درصد دیه

000’525’42

یک درهم شرعی

500’94

پنج درصد دیه

000’250’47

یک شتر

000’450’9

پنج و نیم درصد دیه

000’975’51

یک ده هزارم دیه

500’94

شش درصد دیه

000’700’56

یک هزارم دیه

000’945

شش و نیم درصد دیه

000’425’61

یک صدم دیه

000’450’9

هفت درصد دیه

000’150’66

نیم صدم دیه

000’725’4

هفت و نیم درصد دیه

000’875’70

یک دهم درصد دیه

000’945

هشت درصد دیه

000’600’75

دو دهم درصد دیه

000’890’1

هشت و نیم درصد دیه

000’325’800

سه دهم درصد دیه

000’835’2

نه درصد دیه

000’050’85

چهار دهم درصد دیه

000’780’3

ده درصد دیه

000’500’94

پنج دهم درصد دیه

000’725’4

یک دهم دیه

000’500’94

شش دهم درصد دیه

000’670’5

دو دهم دیه

000’000’189

هفت دهم درصد دیه

000’615’6

سه دهم دیه

000’500’283

هشت دهم دیه

000’560’7

چهار دهم دیه

000’000’378

نه دهم درصد دیه

000’505’8

پنج دهم دیه

000’500’472

یکصدم دیه کامل

000’450’9

شش دهم دیه

000’000’567

یک و یک دهم درصد دیه

000’395’10

هفت دهم دیه

000’500’661

یک و دو دهم درصد دیه

000’340’11

هشت دهم دیه

000’000’756

یک و سه دهم درصد دیه

000’285’12

نه دهم دیه

000’500’850

یک و جهار دهم درصد دیه

000’230’13

نصف دیه کامل

000’500’472

یک و پنج دهم درصد دیه

000’175’14

ثلث دیه کامل

000’000’315

یک و شش دهم درصد دیه

000’120’15

ربع دیه کامل

000’250’236

یک و هفت دهم درصد دیه

000’065’16

خمس دیه کامل

000’000’189

یک و هشت دهم درصد دیه

000’010’17

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

000’200’151

یک و نه دهم درصد دیه

000’955’17

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

000’600’75

دو درصد دیه

000’900’18

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

000’900’18

دو و نیم درصد دیه

000’625’23

یک سوم از یک دهم دیه کامل

000’500’31

سه درصد دیه

000’350’28

دیه کامل زن

000’500’472

سه و نیم درصد دیه

000’075’33

دیه کامل در ماههای حرام

000’000’260’1