تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

564378a

 ( تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی )

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی به شرح زیر تعیین essaywriterusa گردیده است ، لذا از تاریخ 15/5/90 در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود . مقتضی است مراتب جهت اجرای دقیق تعرفه های تعیین شده به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد .

بدیهی است معاون محترم امور اسناد ، مدیران محترم کل استان ها ، مدیر کل محترم امور اسناد و سر دفتران ، مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و کلیه رؤسای محترم واحدهای ثبتی ، وظیفه نظارت برحسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت .

الف – اسناد مالی ( موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ) 

یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه :

ردیف

عنوان

تعرفه

1-1

تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً

450000 ریال

2-1

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

4 در هزار

3-1

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

2 در هزار

4-1

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

نیم در هزار

دو : اسناد اموال منقول :

ردیف

عنوان

تعرفه

1-2

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

170000 ریال

2-2

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

23 در هزار

3-2

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

3 در هزار

4-2

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

2 در هزار

5-2

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

نیم درصد

سه : اسناد غیر منقول طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی : 

ردیف

عنوان

تعرفه

1-3

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

250000 ریال

2-3

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

40 در هزار

3-3

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

4 در هزار

4-3

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

3 در هزار

5-3

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

1 در هزار

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت ) 

ردیف

عنوان

تعرفه

1

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

250000 ریال

2

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

350000 ریال

3

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

400000 ریال

4

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

500000 ریال

5

تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله

مقطوعاً 300000 ریال

6

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی

200000 ریال

7

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود

80000 ریال

8

وقف نامه و وصیت نامه مختصر

500000 ریال

9

وقف نامه و وصیت نامه مفصل

800000 ریال

10

صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی

300000 ریال

11

تعویض یا ضم وثیقه

400000 ریال

12

سایر اسناد غیر مالی

100000 ریال

 ج : سایر خدمات ثبتی

ردیف

عنوان

واحد

تعرفه

1

فک رهن یا فسخ سند

-

100000 ریال

2

صدور اجراییه

هر برگ A4

40000 ریال

3

صدور اجراییه

هر برگ A3

60000 ریال

4

صدور اخطاریه

هر نفر

50000 ریال

5

امور مربوط به قبوض سپرده

هر برگ

60000 ریال

6

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

هر برگ

80000 ریال

7

تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک writemyessayrapid com دفترخانه

هر برگ

30000 ریال

8

تهیه و تصدیق فتوکپی مدارک ( موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی )

هر برگ

5000 ریال

9

تهیه و تصدیق فتوکپی اسناد مالکیت ( موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع دریافت گردد

هر برگ

5000 ریال

10

صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی )

-

100000 ریال

11

عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر

-

100000 ریال

12

گواهی امضا

هر امضا

100000 ریال

13

صدور گواهی الکترونیکی

هر گواهی

مطابق با مصوبه هیات وزیران

14

تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات

هر نسخه

50000 ریال

تبصره 1 – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره 2 – در صورتی که متعهد سند بیش از 4 نفر باشند به ازای هر نفر اضافه 100000 ریال اخذ می شود .

تبصره 3 – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 80000 ریال و به ازای هر نیم برگ اضافی 50000 ریال دریافت می شود .

تبصره 4 – حق التحریر وکالت برای فروش وسائط نقلیه مطابق حق التحریر سند قطعی آن می باشد .

تبصره 5 – منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد و منظور از سند مفصل سندی است که بیش از آن باشد .

تبصره 6 – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .